Vælg en side

Sidste Nyt

1. februar 2021

Foreningen er nu solgt. Ejerskabet og driften ligger derfor 100% hos Stofa. Oplever du problemer, ønsker du alt udmelder dig eller lignende, skal du derfor kontakt Stofa direkte.  

23. November 2020

I disse dage udsendes et brev fra Stofa. Læs brevet her. 

Du skal ikke foretage dig noget. Alt er aftalt og vil køre automatisk

29. Oktober 2020

Salget til Stofa er nu en realitet- alle underskrifter er på plads. I sidste time valgte Stofa at konsultere konkurrencemyndighederne. Det var ganske fornuftigt, men krævede dog at underskrifterne blev rykket et kvartal. De er som nævnt nu plads, men det har resulteret i, at de reducerede priser først har effekt fra 1. januar 2020

11. August 2020

Efter et Coronaforlænget forløb, har Østbirk antenneforenings generalforsamling i går den 10. August 2020, enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen har det fulde mandat til at sælge foreningen til Stofa efter de på generalforsamlingen oplyste betingelser.
Det stå dermed klart, at vi sælger foreningen til Stofa. Alle aftaler er på plads.

Betingelserne – og hermed betalingen for foreningen, indebærer et reduceret kontingent for hvert medlem, fordelt med 30 kr i rabat på grundpakken, og 20 kr rabat på bredbånd  pr måned i en 5 årig periode. Hertil en rabat fra Østbirk Antenneforenings egenkapital på ca 20 kr. pr måned på grundpakken.

Det har været en længere proces, startende ved den ordinære generalforsamling, med oplysningen til generalforsamlingen om de muligheder der var. (læs også teksten herunder fra 10. februar 2020)

Forinden har bestyrelsen grundigt overvejet forskellige løsninger, forblive som selvstændig forening, overdragelse til Horsens Antenneforening, salg til kommerciel udbyder. For sidstnævnte var 3 udbydere på tale. Efter mange timers bestyrelsesarbejde, hvor vi så på en lang række af fordele og ulemper ve de forskellige løsninger, var bestyrelsen ikke længere i tvivl. En opvejning af fordele og ulemper talte et tydeligt sprog, salg til Stofa var den bedste løsning. Netop her fik vi, ja faktisk af 3 omgange, generalforsamlingens 100% støtte- stor tak for jeres anerkendelse af bestyrelsens arbejde. Fordele og ulemper er naturligvis blevet præsenteret på generalforsamlingen.

Den 15. September afholder bestyrelsen et møde med Stofa, herefter melder vi ud igen.

OBS. Indtil videre skal det enkelte medlem ikke foretage sig noget, alt køre som normalt :-).

18. Juni 2020

Under bestyrelsesmødet i går den 17. juni, er der aftalt nye datoer for de tidligere planlagte ekstraordinære generalforsamlinger.

De nye datoer er:

3. August 2020 kl. 19.00 i Østbirkhallens Cafeteria, samt

10. August 2020 kl. 19.00 i Østbirkhallens Cafeteria

Som en lille opfrisker for baggrunden af de ekstraordinære generalforsamlinger, blev det på den ordinære generalforsamling (2. Marts) besluttet, at bestyrelsen fik mandat til at indlede et endeligt salg af foreningen til Stofa. Til den ordinære generalforsamling havde bestyrelsen forelagt de forskellige muligheder. Mulighederne er også forelagt her ( se evt. nedenfor). Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuld opbakning til at udarbejde an endelig aftale med Stofa.

På første ordinære generalforsamling gennemgås denne aftale, samt afledte konsekvenser for foreningen afvikling, herunder vedtægtsændringer. Alt er i store træk allerede forlagt og ”proforma godkendt” på den ordinære generalforsamling. Bliver forslaget stemt igennem på den ekstraordinære generalforsamling den 3. August(stemmeflertal ved de fremmødte medlemmer) , skal afstemningen bekræftes med ”simpelt flertal” på den anden ekstraordinære generalforsamling den 10. August.

 

 

9. Juni 2020

Som tidligere annonceret, udskød bestyrelsen de ekstra-ordinære generalfrosamlinger pga. Corona situationen. Nu er forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer, og vi ser en mulighed for at kunne indkalde til nye ekstraordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen holder møde 17 juni herefter udmeldes hvad, og hvordan.

30. April  2020

Vi venter forsat på, at kunne afholde de ekstraordinære generalfosamlinger. Som meget andet i DK, er vi også sat i stå mht. at Stofa køber foreningen. Østbirk Antenneforeningen kører derfor videre som hidtil en peridoe endnu.

12. Marts

Bestyrelsen holder møde den 12. marts

De annoncerede ekstraordinære generalforsamlinger udskydes pga. Covid-19. Nye datoer vil blive annonceret i Østbirk Avis. Forventeligt med en udskydelse på 2 måneder.

8. Marts

Generalforsamling afholdt den 2. Marts 2020. Større fremmøde. Enstemming opbakning til bestyrelsens forslag. Se referat fra generalforsamlingen her

10. Februar 2020

Information til alle medlemmer af Østbirk Antenneforening

Foreningen ser ind i en ny fremtid, og vi skal nøje overveje hvordan foreningen skal virke i fremtiden.

Østbirk antenneforening har gennem årtier været et stort aktiv for vores by. Ja faktisk i 40 år i år. Det var vores nuværende bestyrelsesmedlem, Hans Jensens’s far, Kaj Jensen, der i sin egenskab af at være formand for Østbirk borgerforening, der var med til at starte antenneforeningen. Det skete med første spadestik den 6. November 1979. Her kunne man i 1980 levere danske og tyske TV – programmer i høj kvalitet, og svenske i rimelig kvalitet. Efter nutidens standard, dog et ganske begrænset programudvalg.

Siden da har udviklingen været betydelig. Man kan ”næsten” få de programmer man vil have, man kan starte et program forfra, stoppe og starte et program når man vil, optage og se film. Alt i en uovertruffen kvalitet. Herudover naturligvis ”high speed” bredbånd som man slet ikke kendte til i 1979.

Østbirk antenneforening har gennem flere år, kunnet levere en grundpakke næsten 20-30 % billigere end sammenlignelige løsninger, når vi ser på grundpakken. I dagens kroner vil det sig ca. 800 kr. billigere om året.

Det har vi kunnet gøre med frivillig hjælp og dygtig købmandskab, i en tid hvor det har været muligt. Men netop her, bliver vi som forening særdeles presset. De seneste år har vi brugt af foreningens overskud for at holde prisen nede. Det er naturligvis ikke en holdbar løsning.

Vi står ved en skillevej. Helt kort, skal vi forsætte som forening eller lade os overtage af andre?. Bestyrelsen er ikke længere i tvivl.

Foreningens udfordring som vi ser den

Som de fleste ved, går udviklingen af TV-, Radio, og bredbåndsdistribution meget hurtigt. Der stilles større og større krav, herunder administration, lovmæssige og ikke mindst tekniske krav.

For at kunne overleve, er det vores overbevisning, at man skal være en stor forening. Det er Østbirk Antenneforening ikke. I skrivende stund er vi mindre end 677 medlemmer (38 udmeldinger i 2019), og vi bliver færre og færre. Til sammenligning har Horsens antenneforening ca. 12.000 medlemmer.

Fremtiden for foreningen

 • Medlemstallet falder mere end hidtil – vi bliver færre til at betale mere.
 • Foreningens net skal snart opgraderes til en ny standard det vil forventeligt koste ca. 3-4 mio. kr. Det vil svare til en stigning på mere end 5.000kr. pr medlem, der dog vil kunne fordeles over nogle år. Springer nogle fra, skal de resterende forventeligt betale mere.
 • Flere vil efterspørge en fiber forbindelse- det kan vi pt. ikke.
 • 5G, det nye trådløse mobilnet, introduceres indenfor en kort årrække (2-4 år). Du får her i teorien mulighed for helt at droppe foreningen, og kun bruge det trådløse net fra 5G. Det kan give en momentan og radikal ændring for vores eksistensgrundlag.
 • Staten vil forventeligt- og ved lov, kræve et ”åbent net” dvs. vi kan tvinges til, at andre skal kunne bruge vores net og levere ydelser som konkurrent til foreningen. Vi vil kun få et beskeden driftstilskud, men en øget administration og højere krav til vores net.
 • En klar tendens går på, at flere og flere kun vil have bredbånd fra foreningen. Det er en naturlig udvikling, folk ”streamer” i højere grad fra leverandører (HBO, Netflix, TV2 Play mv) de selv vælger. Herved bliver vi en forening der kun levere netværk, det tror vi ikke på vi er store nok til.
 • Folk ”zapper” mere og mere rundt mellem de TV- og bredbåndstilbud der findes. Det er naturligvis svært at sige nej til 3-6 måneders gratis bredbånd, incl gratis installation, som en leverandør kan have i et kampagnetilbud.
 • Fra andre leverandører har byen allerede forberedelse til fiber – og mere vil komme. Det er vi ikke herre over i foreningen.
 • De nye udstykninger i byen, kan vi ikke tilbyde at nedgrave kabler på foreningen regning. Vi har ikke økonomien til det, og det er risikabelt at kaste sig ind her, da der kan gå rigtigt mange år (mere end 10 år) før en investering kommer i hus, om den overhovedet kommer hjem. Herudover har det ikke tidligere været praksis og vores vedtægter åbner ikke mulighed for det.

Generelt står vi med nogle meget store udfordringer, og tiden synes at være ovre for en forening som vores.

 

Bestyrelsen har 2 forslag der skal stemmes om på generalforsamlingen.

 

Forslag 1) Stofa køber foreningen.

Østbirk antenneforening har indhentet et overtagelsestilbud fra Stofa.

Fordele

 • Det man i dag kan med, TV pakker, TV -løsninger, telefoni, e-mailadresser, bredbånd mv forsætter som hidtil.
 • Stofa’s betaling for foreningen vil være en 5 årig reduktion af prisen for grundpakken og en reduktion for bredbåndsprisen i 5 år. Sammen med en prisreduktion der kommer fra foreningens egenkapital, kan det give en årlig besparelse på op mod 600kr. pr medlem i 5 år, afhængigt af de TV pakker og bredbånd man har i dag.
 • Alle kan forsat frit vælge om de vil være medlem af foreningen eller ej – man kan til et hvert tidspunkt melde sig ud med de normale varsler.

 

Ulemper

 • Efter de 5 år vil prisen stige til markedsprisen som Stofa anvender.
 • Vi ejer ikke længere selv, Østbirk antenneforening nedlægges.

 

 

Forslag 2) Horsens antenneforeningen overtage foreningen:

Østbirk antenneforening har haft et møde med Horsens antenneforening. Horsens antenneforeningen kan forventeligt overtage foreningen. Dvs. man i stedet er medlem i denne forening i stedet for Østbirk, der således nedlægges. Horsens antenneforening har generalforsamling i Oktober.

Fordele

 • Vi er stadig i foreningen-regi, vi bestemmer selv (demokratisk med bestyrelse og generalforsamling), men må erkende, at vi således i Østbirk kun er en lille del af en meget stor forening.
 • Prisen vil efter 5 år forventeligt kunne holdes lavere end hvis vi købes af Stofa. Lige pt. er vi en anelse billigere i Østbirk end Horsens på grundpakken.
 • Østbirk kan forventeligt opgraderes til højere bredbånd hastighed under Horsens Antenneforenings aftale med Stofa
 • Horsens antenneforening har Stofa som os – så her mærker vi ingen forskel.

 

Ulemper

 • Ingen ”betaling” fra Horsens til Østbirk antenneforening til nuværende medlemmer.
 • Priser vil være lidt højere (10 kr for grundpakken pr. måned) end vores nuværende, men dog ikke så høj som efter en 5 årig periode ved køb af Stofa.
 • Der er en uklarhed over, hvor meget det koster at koble foreningerne sammen rent teknisk. Men umiddelbart vurderes det, at udgiften kan afholdes under eksisterende aftaler, dvs. uden yderlig udgift for det enkelte medlem.

Mød op på generalforsamlingen 2. Marts 2020 kl. 19:00 i fællessalen på Birkebo.

---//---

11. December 2019

Østbirk Antenneforening og Stofa har pr. 1. januar 2020 indgået en aftale om, at Stofa  fremover administrerer alle tv-pakker.
Hidtil har tv-pakke 1 været opkrævet af Østbirk Antenneforening. Hvis du har tv-pakke 2 eller 3, så har Østbirk Antenneforening opkrævet beløbet, der svarer til tv-pakke 1, og Stofa har opkrævet det resterende beløb svarende til hvad tv-pakke 2 eller 3 koster udover tv-pakke 1 prisen.
Dit medlemskab af Østbirk Antenneforening fortsætter som hidtil. Vi gør det blot lidt lettere for dig, fordi alle tv-pakker bliver faktureret af Stofa.
Du har i dag helårlig opkrævning. Det bliver ændret til kvartalsvis opkrævning, hvor den første opkrævning har forfald i februar 2020. Nedenfor kan du se betalingstidspunkterne for året:

 • Perioden 1. januar til 31. marts 2020 bliver opkrævet ultimo januar, med forfald primo februar.
 • Perioden 1. april til 30. juni 2020 bliver opkrævet ultimo marts, med forfald primo april.

Herefter vil fakturering ske med 3 måneders mellemrum.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Stofas kundeservice på hverdage kl. 8.00 til 17.00  på 88 30 30 30. Du er også velkommen til at kontakte foreningen på mail@ostbirk.dk eller 20 66 46 61 i tidsrummet kl. 16.00 til 21.00.

5.December 2019 – er der kanalomlægning

Den 5. december lægger Stofa kanaler om. Mange nyere TV klarer selv den opgave, ved andre skal man igennem en mere manuel intuning igen.

 • Xee bliver ny kanal i Mellem Pakke og Stor Pakke
 • DR3, DRK, DR Ultra lukker som flowkanaler og stopper med at sende 2. januar, men kanalerne genopstår som streaming indhold på DR.TV (også hos Stofa)
 • Den nye TV-kanal fra TV2 som kommer til at hedde TV 2 Sport X, bliver også en del af Stofas udbud fra 2020 – men kun i FritValg og VælgSelv – ikke i de faste tv pakker
 • Hvad sker der med digitalt indhold i TV pakkerne?
  • TV udvides til at omfatte det fulde DR.TV inklusiv alt det nye digitale indhold som kommer når DR3, DR Ultra og DRK lukker. Udvidelsen af indhold i DR.TV vil ske i løbet af januar 2020

 

 • Hvad sker der mere konkret med DR kanalerne og DR.TV?
  • Som en del af Spare- og Udviklingsplanen og Public Service-kontrakten har DR besluttet at der sker en række ændringer i DR’s TV-tilbud fra 2. januar 2020. Det betyder, at en række af DR’s nuværende TV-flowtilbud lukker og flytter ind på DR’s streamingtjeneste DRTV og bliver rene digitale tilbud.
  • DR3, DRK, DR Ultra lukker som flowkanaler og stopper med at sende 2. januar, men kanalerne genopstår i nye klæder som streaming indhold
  • DR3 og DR Ultra bliver 100 % digitale, og programmerne udkommer på DR’s streamingtjeneste DRTV
  • Til DR2 knyttes også et digitalt indholdstilbud på DRTV, kaldet DR2+ som også omfatter indhold fra DRK

November 2019

Den 13. November 2019 afholdte antenneforeningen en velbesøgt eventdag sammen med Stofa. Vi fra bestyrelsen fik en rigtig god snakke med mange eksisterende og nye medlemmer. Stofa præsenterede deres nye TV-boks, der giver mange nye fordele. Bl.a. kan man på samme boks få HBO og Netflix sammen med Stofa’s egne produkter. Start forfra, tidsforskydning findes stadig, og nu kan du optage i “skyen” – dvs. du kan optage derhjemme og tage programmet med i somemrhus eller lignende.

I øvrigt, for dem der idag lejer en boks, vil den nye højst sandsynligt blive billigere at leje! Kontakt os!

Marts 2019

Update 26. marts. Så er indhold i TV – pakke 1( grundpakken) , TV pakke 2 og 3 opdateret. De er gældende fra 27. marts.

Update den 22. marts. Du kan allerede nu tilgå TV2 Play og andre streaming tjenester. Se betingelser og  muligheder her.

Annonce omkring nye programmer kan ses her.

__

Der har den 12. Marts været afholdt generalforsamling. Genvalg til alle.

STOFA melder, at der er kanalomlægning den 27. marts- få programmer ændrer sig, men det vil kræve en ny kanlasøgning på nogle TV.

Stofa-boksen klarer det automatisk.

Generelle priser er opdateret her.

 

Februar 2019

Husk der er generalforsamling den 12. Marts, kl. 19:00 i Østbirkhallen.

UPDATE 28.februar 2019 – Google har frigivet vores hjemmeside igen

 

Januar 2019

Foreningens hjemmeside har været hacket.
Desværre har der ikke været adgang til hjemmesiden i et stykke tid – det beklager vi. Dem der anvender google Chrome, kan stadig opleve problemer, da Google ikke har frigivet vores side endnu. De møder typisk en rød side med en advarsel, hvor man kan klikke sig videre. Google er kontaktet flere gange, dog ikke med den store effekt.

Hvis du finder fejl der kun drejer sig om selve web-indholdet, kan du benytte webmaster@ostbirk.dk

Kontakt foreningen på mail@ostbirk.dk

Foreningens officielle adresse:

Østbirk Antenneforening
v/Søren Veis
Ewaldsvej 1
8752 Østbirk

Kontakt antenneforeningen

Mellem 16.00 – 21.00 på
Tlf. 20 664 661 eller Email: mail@ostbirk.dk

Teknisk support Stofa

Hverdage 08.00 – 21.00
Lørdage 09:00-17:00
Søn- og helligdage 09:00-17:00

Tlf. 88303020

Åbningstider for kundeservice Stofa

Hverdage 8.00 – 17.00
Tlf. 88303030
Mail: info@stofa.dk